Amakuru muri CEP-UR NYARUGENGE

Amakuru muri CEP-UR NYARUGENGE

Muri iki cyumweru guhera taliki ya 17-12-2019 ,itsinda rya Cell coordination ribarizwa muri CEP-UR NYARUGENGE ryaduteguriye inyigisho ifite intego ivuga KU MUKRISTO N’IMYIDAGADURO. More »

 

UMWUKA WO MU MINSI Y’IMPERUKA BY Ev. MUKOTANYI ALAIN

“Ariko Umwuka avuga yeruye ati “Mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bīte ku myuka iyobya n’inyigisho z’abadayimoni” bayobejwe n’uburyarya bw’abigisha

Ubyumva ute? Nibyo cg sibyo?

Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, (1 Timoteyo 6:6) Muyandi magambo umukristo wese ugira umutima utanyuzwe ntiyubaha Imana Nibyo? Cg sibyo? Wowe Ubyumva ute?

Ni iki umuKristo akwiye kugira buriminsi ndetse no mubyo akora byose?by Ev.Ntwari Fideli

Mose yigishwa ubwenge bwose bw’Abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Ibyakozwenintumwa 7:22 Nuko bamaze guterana baramubaza bati “Mbese Mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli?” Arabasubiza ati “Si ibyanyu kumenya iby’iminsi cyangwa ibihe

Ese Gilgal Evangelical Tour ni iki? Imanaze iki?

  Kuri uyu wa 12/08/2018, Korari Gilgal ikorera umurimo w’Imana muri CEP UR NYARUGENGE,yagiriye urugendo rw’ivugabutumwa muri Paruwasi ya ADEPR shyorongi.Uru rugendo rw’ivugabutumwa ruri mungendo iyi korari yita Gilgal evangelical Tour. Wakibaza” Gilgal evangelical Tour”ni iki?

Inshingano z’umukristo ku Mana no kubantu

Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni jye wabatoranyije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Yohana 15:16 Kuko tubisi mu isi buri wese agira inshingani bitewe nigihe yinjiyemo

Ibintu 8 Umukristo asabwa kugiramo umwete

  Ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kūbaha Imana, kūbaha Imana mukongereho gukunda bene Data, gukunda bene Data mukongereho urukundo. Kuko ibyo

Gushimwa n’Imana by Ev Enock Rukundo

“ Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk’ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry’ukuri.” 2Timoteyo 2:1

ubuhamya: Kubera iki nizeye Yesu ?

Amazina yanjye nitwa, Shamitha “Sam” Yapa, mvuka muri Siriranka .Sinigeze niyumvamo kuba umukrisito,Ubwo naringiye gutangira kwiga muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika., Aho naringiye mu mwaka wa mbere mu bijyanye n’ubuvuzi. Umwaka wa mbere wambereye mwiza cyanee, kuko nabonye n’amanota meza.

Mu rugendo rw’ivugabutumwa The Weeders Choir yagiriye mu Rukali hatanzwe ubutumwa bwiza buvuga ko nta rukundo ntacyo umuntu aricyo.

Ariko none hagumyeho kwizera n’ibyiringiro n’urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo.1 Abakorinto13:13

Kwizera kurenga ibigaragara kukagera kubitagaragara by Ev. HABIMANA J Baptiste

Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby’ukuri. Icyatumye aba kera bahamywa neza, ni uko bari bagufite.

niyihe mpamvu Yesu yitwa Kristo?

  “Mu ijuru icyubahiro kibe icy’Imana, No mu isi amahoro abe mu bo yishimira.” (Luka 2:14) Abami bo mu isi bateje urugamba, N’abakuru bateraniye hamwe, Kurwanya Uwiteka n’Uwo yasize.’ (Ibyakozwe 4:26)   Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, Ni cyo cyatumye

Umujura uruta abandi bajura by EV. GAHAMANYI Jean Baptiste

Kandi mumenye ibi yuko nyir’inzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa.Namwe muhore mwiteguye, kuko Umwana w’umuntu azaza mu gihe mudatekereza.” LUKA12:39-40.

Tugume mumucyo by Ev Alex Ndayisenga

  “Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b’umucyo.” Yesu amaze kuvuga atyo aragenda, arabihisha.” (Yohana 12:36) Yesu ashimwe Benedata kandi ahimbazwe cyane, Ijambo ry’ Imana riravuze ngo mwizere Umucyo mugifite umucyo, Nibyo birakwiriye, ark umucyo ninde? 👉 ”

Dore uburyo bwagukundisha gusenga mu gihe utabikunda

“Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu.”(1Abatesalonike 5:16-18) Ijambo ry’ Imana ridusaba gusenga ubudasiba. Bivuzeko dukwiye gusenga tudahagarara. Ibi bishobora kumvikana nk’ibidashoboka ndetse abenshi bakumva batabihaye agaciro, ariko ukuri ni

Niki Imana iba ishaka kuvuga iyo ivuze ngo “Ntimukore ku bo nasīze”?

“Ntimukore ku bo nasīze, Ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye.”(Zaburi105:5) Birashobokako uyu murongo wo muri bibiliya ushobora gukoreshwa nabi, ukaba Wagusha benshi bakava mubyizerwa.Birababaje kumva abantu benshi bakoresha nabi uyu murongo ari abavugabutumwa. Kuko batekerezako bibafasha gukomera kandi inyigisho zabo ntizivuguruzwe. Mu

The real reason why Christians must live the way they live

Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (Mathew 6:33)   To seek first, the Kingdom of God as the Bible says it, it not to go in a

Impamvu nyamukuru y’Imibereho y’Umukristo

  …mubanze mushake ubwami bw’Imana no gukiranuka kwayo, ni bwo ibyo byose muzabyongerwa. (Matayo 6:33) Ntabwo Gushaka ubwami bw’Imana bivugwa aha ari ukubanza kujya murusengero bakagusengera ukakira Yesu, ubundi ukabatizwa ukitabira amateraniro, ugasenga, Icyacumi ukaba umukristo nkuko tubyita hoya.

Kwibagirwa bigereranywa no gupfa by pastor Zigirinshuti Michel

Wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa ibyo amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyeshe abana bawe n’abazukuru bawe.

Byinshi utari uzi ku munsi wa Pantekote abakirisitu bose bizihiza buri mwaka ku isi

Abakirisito bo mu bihugu bitandukanye ku isi baritegura kwizihiza Pantekote . Mu by’ukuri iyo urebye neza usanga bamwe bawizihiza mu rwego rw’umuhango ( Liturgy ) kuko baba batazi neza imikorere ya Mwuka wera.

Ninde ukwiye gushima Imana? Ev. NSHIMIYIMANA Jean F Regis

Muyishimire iby’imbaraga yakoze, Muyishime nk’uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Zaburi150:2 Kandi nimutambira Uwiteka igitambo cy’ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Abalewi22:29,

-->