Amakuru muri CEP-UR NYARUGENGE

Amakuru muri CEP-UR NYARUGENGE

Muri iki cyumweru guhera taliki ya 17-12-2019 ,itsinda rya Cell coordination ribarizwa muri CEP-UR NYARUGENGE ryaduteguriye inyigisho ifite intego ivuga KU MUKRISTO N’IMYIDAGADURO. More »

 

Amateraniro yo kuwa 17 Ukwakira 2021 muri CEP UR NYARUGENGE

Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Kuruyu wa 17 Ukwakira 2021, muri kaminuza y’Urwanda mu ishami ry’ubumenyi n’ikoranabuhanga (College of science and technology) Campus ya Nyarugenge, habaye amateraniro ya CEP UR  NYARUGENGE yatangiye ahagana

Yesu Kristo umwuzuro w’ubumana kubamwizera

Matayo 16:13 Nuko Yesu ajya mu gihugu cy’i Kayisariya ya Filipo abaza abigishwa be ati “Abantu bagira ngo Umwana w’umuntu ndi nde?” 14 Baramusubiza bati “Bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa

Imana irajwe inshinga n’ubugingo bwacu kurenza imibiri

Yobu 2:6Uwiteka abwira Satani ati “Dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa ube ari bwo wirinda.” Aya Ni amateka ya Yobu wasabwe na Satani ku Mana kugira ngo amugerageze kuko yibwiraga ko yubaha Imana kuko afite byose byiza

Kuba mukato K’umugambi w’Imana by Ev. Alpha Jibu Buntu

“Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n’ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y’uruzi” kuva 2:3 Uyu mubyeyi wa Mose nkuko Ijambo ry’Imana ryatubwiye yari ananiwe nkumuntu atagishoboye gukomeza guhisha umwana we abahigaga

Chorali Gilgal yahembuye imitima yabitabiriye igiterane k’ivugabutumwa mu itorero ry’akarere rya Ngoma.

Kuri iki cyumweru tariki ya  2 Gashyantare 2020 ,Korari Gilgal ikorera umurimo w’Imana muri CEP –UR NYARUGENGE mu muryango w’abanyeshuri b’abapentecote biga muri kaminuza y’u  Rwanda ishami rya Nyarugenge yagiriye urugendo ry’ ivugabutumwa mu rurembo rw’intara y’iburasirazuba mu itorero ry’akarere

Ese wubatse he? by Pastor Edison

MATAYO 7:24-27 24“Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, azaba nk’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, 25imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare.” Aya ni amagambo yanditswe na Matayo

Ibuka ibihe byiza wagiranye na Yesu

Amaganya 5:21Utwigarurire Uwiteka, Natwe tuzaba tukugarukiye. Tugarurire ibihe byacu, Bibe nk’ibya kera. Mu gihe cy’ umuhanuzi Yeremiya ubwo abari batuye I Yerusalemu bajyanwagaho iminyago, ntibahwemye kwibuka ndetse bakifuza kongera kugira ibihe byiza bahoranye ubwo Bari bakiri iwabo kuko byari iby’

Ibyo wakora ngo utunganye inzira wahisemwo by EV.ICYITEGETSE Elisee

Mbahaye ikaze, Turi murujyendo rugana mu ijuru buri wese witabiriye urwo rujyendo arasabya kurunyuramwo yejejwe niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uko umuntu yakweza inzira ye.

DORE UBURYO BWIZA BWOGUTANDUKANA N’IBYAHA BURUNDU BY Ev. ICYITEGETSE Elisse

Tugiye kuganira uko umuntu ya kwihana nyako bitandukanye nkuko abantu baribasazwe babikoramo rimwe na rimwe ugasanga atari byo. Muburyo byicamake kandi bwagutse neza, Ese niki Bibiliya ibivugaho?

UMUKRISTO N’IMYIDAGADURO

Muri iki cyumweru guhera taliki ya 17-12-2019 ,itsinda rya Cell coordination ribarizwa muri CEP-UR NYARUGENGE ryaduteguriye inyigisho ifite intego ivuga KU MUKRISTO N’IMYIDAGADURO,iboneka mu 1 Abakorinto 6 12 Byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n’ikintu

GUHURA NA YESU BIHINDURIRA UMUNTU ICYEREKEZO ~Pastor NYENDAHIMANA Gerushomu

Luka 5:17-26 “17Nuko ku munsi umwe muri iyo yarigishaga, Abafarisayo n’abigishamategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by’i Galilaya n’i Yudaya n’i Yerusalemu, kandi imbaraga z’Umwami Imana zari muri we zo kubakiza………” Guhinduka n’iki?  hari uguhinduka usanga umuntu yarahindutse

Ibintu byingenzi wakora kungirango ubashe kunesha ikinyoma cy’umwinjima ugahagarara udatsinzwe n’uburinganya bwa satani By Dr Samuel BYIRINGIRO

Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati “Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri ni ko kuzababatura (Yohana 3. 31-32). Abantu benshi bibesha kuri Satini bakamushakira muyindi shusho itari ikinyoma ariko ntayindi shusho agira uretse kwigaragariza

NUTAMENYA IBYANDITSWE BYERA NGO UBYITONDERE, UBUHANUZI N’AMASEZERANO BIZAGUPFIRA UBUSA. Part I

“Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka.”2 Tim 3:16 Mu buzima tubayemo tujya dukenera ubuhanuzi kuko buduhesha amasezerano y’ibizaba ndetse bikanatwereka gahunda igezweho ku mana. Ariko n’ubwo

Mwebweho/ Twebweho. (Itandukaniro ryacu n’abadakijijwe) IGICE CYA KANE

Guteg. 4:4 Ariko mwebweho, abifatanije n’Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Hano turi kuhabona irindi jambo ryatandukanije abisirayeli bamwe ku bandi aho mu gihe cy’uruzerero rwo mu butayu benshi bananiwe bakimura Imana ya Isirayeli ariko Abifatanije nayo Mose ahamije

Mwebweho/ Twebweho (Itandukaniro ryacu n’abadakijijwe). IGICE CYA GATATU

Matayo13:11 Arabasubiza ati “Mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw’ubwami bwo mu ijuru ariko bo ntibabihawe“ Iri jambo Yesu yarivuze ubwo abigishwa be bamusobanuzaga umugani w’umubibyi yari amaze kwigisha, mbere yo kuwusobanura abanza kubibutsa amahirwe bagize kubwo gutoranywa mu bandi. Kubana na

Mwebweho/ Twebweho (Itandukaniro ryacu n’abadakijijwe). IGICE CYA KABIRI

Abalewi 18:26 “Nuko mwebweho mujye mwitondera amategeko yanjye n’amateka yanjye, ntimukagire icyo muri ibyo bizira mukora, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga ubasuhukiyemo.” Imana yasobanuriye abisirayeli neza ko impamvu yambuye igihugu bene cyo ikakibaha ari uko bakoze ibizira byinshi mu maso

Mwebweho/ Twebweho. (Itandukaniro ryacu n’abadakijijwe). Igice cya mbere

Abalewi18:26 “Nuko mwebweho mujye mwitondera amategeko yanjye n’amateka yanjye, ntimukagire icyo muri ibyo bizira mukora, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga ubasuhukiyemo.” Ijambo ry’Imana uhereye mu isezerano rya kera ryerekana ko Imana iduhamagara igambiriye kudutandukanya mu myifatire n’abantu bo mu gihe

NYUMA YO KUMENYA IBYANDITSWE WAKOZE IKI❓

Daniyeli 5:22 “Ariko wowe umwana we Belushazari ntiwicishije bugufi mu mutima wawe NUBWO WAMENYE IBYO BYOSE.” Uyu ni umuhungu wa Nebukadineza nyuma yo kumenya amateka n’amategeko by’Imana ya Israel bigaragaza gukomera kwayo akanywesha ibikombe byari biteganirijwe imihango yera adafite kwera,

UMUGAMBI W’IMANA NTUYOBA BY Pst. Edison MUNYANSHONGORE

Kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati “Yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve i Kirete, ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa n’umwe keretse inkuge, kuko iri

UMWUKA WERA NI IGISUBIZO CY’IBIBAZO BYACU BYOSE BY PASTOR. CLEMENT MUGANZA

………..Nuko bamaze guterana baramubaza bati “Mbese Mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli?” Arabasubiza ati “Si ibyanyu kumenya iby’iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo

-->