Monthly Archives: October 2021

Amateraniro yo kuwa 17 Ukwakira 2021 muri CEP UR NYARUGENGE

Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Kuruyu wa 17 Ukwakira 2021, muri kaminuza y’Urwanda mu ishami ry’ubumenyi n’ikoranabuhanga (College of science and technology) Campus ya Nyarugenge, habaye amateraniro ya CEP UR  NYARUGENGE yatangiye ahagana

Yesu Kristo umwuzuro w’ubumana kubamwizera

Matayo 16:13 Nuko Yesu ajya mu gihugu cy’i Kayisariya ya Filipo abaza abigishwa be ati “Abantu bagira ngo Umwana w’umuntu ndi nde?” 14 Baramusubiza bati “Bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa

-->