Public Relation

Public relation

Public Relation nimwe mu matsinda (departments) agize CEP KIST-KHI, rikaba rishinzwe kwita kukumenya aho ibikorwa by’umuryango byose bibera, umutekano waho, kumenyekanisha ibibera mumuryango burimunsi no gutsura umubano n’abandi.

Iri tsinda rigizwe n’andi matsinda ane (4) ariyo: Media commission, Protocol, Friends, Partners. Iri tsinda kandi rigira umujyanama urihagarariye utanga inama, akanakusanya ibitekerezo mubanyamuryango akabishyikiriza inama nyobozi ya CEP KIST-KHI bityo bigateza umurimo w’Imana imbere.