Members Care and Management

 Members care and management

 Members care and statistics ni agashami gashinzwe: kwakira no kwita kubanyamuryango bashya muri CEP UR-NYARUGENGE, gukora statistics z’abanyamuryango bose b’umuryango, gukurikirana no gutegura gahunda za promotions(abantu biga mu mwaka umwe) kuva kubatangira kugeza kubari mu myaka isoza.

Habikwa amakuru y’abanyamuryango bose hifashishijwe data base ya CEP UR-NYARUGENGE kugirango amakuru y’abanyamuryango adatakara igihe cyose akenewe akabonekera ku gihe kandi yuzuye kuburyo bwifuzwa.