Category Archives: Inyigisho

Ibyo wakora ngo utunganye inzira wahisemwo by EV.ICYITEGETSE Elisee

Mbahaye ikaze, Turi murujyendo rugana mu ijuru buri wese witabiriye urwo rujyendo arasabya kurunyuramwo yejejwe niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uko umuntu yakweza inzira ye.

Kuba mukato K’umugambi w’Imana by Ev. Alpha Jibu Buntu

“Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n’ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y’uruzi” kuva 2:3 Uyu mubyeyi wa Mose nkuko Ijambo ry’Imana ryatubwiye yari ananiwe nkumuntu atagishoboye gukomeza guhisha umwana we abahigaga

Ese wubatse he? by Pastor Edison

MATAYO 7:24-27 24“Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, azaba nk’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, 25imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare.” Aya ni amagambo yanditswe na Matayo

DORE UBURYO BWIZA BWOGUTANDUKANA N’IBYAHA BURUNDU BY Ev. ICYITEGETSE Elisse

Tugiye kuganira uko umuntu ya kwihana nyako bitandukanye nkuko abantu baribasazwe babikoramo rimwe na rimwe ugasanga atari byo. Muburyo byicamake kandi bwagutse neza, Ese niki Bibiliya ibivugaho?

GUHURA NA YESU BIHINDURIRA UMUNTU ICYEREKEZO ~Pastor NYENDAHIMANA Gerushomu

Luka 5:17-26 “17Nuko ku munsi umwe muri iyo yarigishaga, Abafarisayo n’abigishamategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by’i Galilaya n’i Yudaya n’i Yerusalemu, kandi imbaraga z’Umwami Imana zari muri we zo kubakiza………” Guhinduka n’iki?  hari uguhinduka usanga umuntu yarahindutse

Ibintu byingenzi wakora kungirango ubashe kunesha ikinyoma cy’umwinjima ugahagarara udatsinzwe n’uburinganya bwa satani By Dr Samuel BYIRINGIRO

Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati “Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri ni ko kuzababatura (Yohana 3. 31-32). Abantu benshi bibesha kuri Satini bakamushakira muyindi shusho itari ikinyoma ariko ntayindi shusho agira uretse kwigaragariza

NUTAMENYA IBYANDITSWE BYERA NGO UBYITONDERE, UBUHANUZI N’AMASEZERANO BIZAGUPFIRA UBUSA. Part I

“Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka.”2 Tim 3:16 Mu buzima tubayemo tujya dukenera ubuhanuzi kuko buduhesha amasezerano y’ibizaba ndetse bikanatwereka gahunda igezweho ku mana. Ariko n’ubwo

Mwebweho/ Twebweho (Itandukaniro ryacu n’abadakijijwe). IGICE CYA GATATU

Matayo13:11 Arabasubiza ati “Mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw’ubwami bwo mu ijuru ariko bo ntibabihawe“ Iri jambo Yesu yarivuze ubwo abigishwa be bamusobanuzaga umugani w’umubibyi yari amaze kwigisha, mbere yo kuwusobanura abanza kubibutsa amahirwe bagize kubwo gutoranywa mu bandi. Kubana na

Mwebweho/ Twebweho (Itandukaniro ryacu n’abadakijijwe). IGICE CYA KABIRI

Abalewi 18:26 “Nuko mwebweho mujye mwitondera amategeko yanjye n’amateka yanjye, ntimukagire icyo muri ibyo bizira mukora, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga ubasuhukiyemo.” Imana yasobanuriye abisirayeli neza ko impamvu yambuye igihugu bene cyo ikakibaha ari uko bakoze ibizira byinshi mu maso

Mwebweho/ Twebweho. (Itandukaniro ryacu n’abadakijijwe). Igice cya mbere

Abalewi18:26 “Nuko mwebweho mujye mwitondera amategeko yanjye n’amateka yanjye, ntimukagire icyo muri ibyo bizira mukora, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga ubasuhukiyemo.” Ijambo ry’Imana uhereye mu isezerano rya kera ryerekana ko Imana iduhamagara igambiriye kudutandukanya mu myifatire n’abantu bo mu gihe

UMUGAMBI W’IMANA NTUYOBA BY Pst. Edison MUNYANSHONGORE

Kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati “Yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve i Kirete, ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa n’umwe keretse inkuge, kuko iri

UMWUKA WERA NI IGISUBIZO CY’IBIBAZO BYACU BYOSE BY PASTOR. CLEMENT MUGANZA

………..Nuko bamaze guterana baramubaza bati “Mbese Mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli?” Arabasubiza ati “Si ibyanyu kumenya iby’iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo

Imana ishaka ko uyikorera wejejwe.

1PETERO 1.15-1615. Ahubwo nk’uko uwabahamagaye ari uwera, abe ari ko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Imana yaguhamagaye ni iyera, ni yo mpamvu nawe ufite inshingano yo kuba uwera, Kandi uko kwera kwawe ntikugomba kugaragarira mu nzu y’Imana gusa,

ESE WOWE UTWARWA N’AMATEGEKO YA YESU? By TURAHIRWA Aimable

“Ku Bayuda nabaye nk’Umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda, no ku batwarwa n’amategeko nabaye nk’utwarwa n’amategeko nubwo ku bwanjye ntatwarwa na yo, kugira ngo nunguke abatwarwa n’amategeko. 

UMWUKA WO MU MINSI Y’IMPERUKA BY Ev. MUKOTANYI ALAIN

“Ariko Umwuka avuga yeruye ati “Mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bīte ku myuka iyobya n’inyigisho z’abadayimoni” bayobejwe n’uburyarya bw’abigisha

Ubyumva ute? Nibyo cg sibyo?

Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, (1 Timoteyo 6:6) Muyandi magambo umukristo wese ugira umutima utanyuzwe ntiyubaha Imana Nibyo? Cg sibyo? Wowe Ubyumva ute?

Inshingano z’umukristo ku Mana no kubantu

Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni jye wabatoranyije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Yohana 15:16 Kuko tubisi mu isi buri wese agira inshingani bitewe nigihe yinjiyemo

Ibintu 8 Umukristo asabwa kugiramo umwete

  Ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kūbaha Imana, kūbaha Imana mukongereho gukunda bene Data, gukunda bene Data mukongereho urukundo. Kuko ibyo

Gushimwa n’Imana by Ev Enock Rukundo

“ Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk’ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry’ukuri.” 2Timoteyo 2:1

ubuhamya: Kubera iki nizeye Yesu ?

Amazina yanjye nitwa, Shamitha “Sam” Yapa, mvuka muri Siriranka .Sinigeze niyumvamo kuba umukrisito,Ubwo naringiye gutangira kwiga muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika., Aho naringiye mu mwaka wa mbere mu bijyanye n’ubuvuzi. Umwaka wa mbere wambereye mwiza cyanee, kuko nabonye n’amanota meza.

-->