Category Archives: Inyigisho

Nubwo utarumenyereye ariko iryo ufite mu mvumba biraziranye

1Samuel 17:49 Dawidi akabakaba mu mvumba ye akuramo ibuye ararirekera,arikocora umufirisitiya mu ruhanga ririgitamo,yikubita hasi yubamye. Bene data dusangiye gucungurwa n’amaraso ya yesu, mbanje kubasuhuza mu izina ry’uwatubambiwe ku musaraba akadukuraho urwandiko rwaturegaga akiherezaho amahanga yose akavuga ngo abarushye n’abaremerewe

Imbaraga z’umuturanyi wa Bugufi

Kuva33:21: kdi uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye,nawe uzahahagarare ku rutare. Bene data ncuti z’umusaraba dufatanije gucungurwa n’amaraso ya yesu kristo, ngarutse iyi ncuro ngo tuganire kuri iri jambo Imana ishyize ku mutima wanjye rivuga: Imbaraga z’umuturanyi wa bugufi.

Impamvu zo kutiyumanganya=Ntituzaceceka

IBYO WASIZE UTARIMBUYE BIZAKUBERA UMUTEGO IMBERE

ibyakozwe n’intumwa 4:20 kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Bene data ncuti z’umusaraba ngarutse na none kuri iyi ncuro ngo dukomeze kuganira ku ijambo ry’Imana impamvu zituma tutiyumanganya tukavuga ubudatuza. Ubusanzwe ntawushobora gupfuka isoko ngo abishobore

Mbese kwiringira Imana biturinda amakuba?

  Mu buzima bwacu bwa buri munsi, twiringira ibintu byinshi bitandukanye; ariko buri muntu wese yiringira ikintu cyangwa se umuntu yizeye neza ko ari cyo cyamutabara kurusha ibindi byose. Ikindi kandi iyo umuntu cg ikintu ugize ibyiringiro kidahari nawe uba

Nyurwa na nimero yawe by Ev maombe

IBYO WASIZE UTARIMBUYE BIZAKUBERA UMUTEGO IMBERE

Itimoteyo6:6-10 : icyakora koko kubaha uwiteka iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Bakundwa ncuti z’umusaraba dufatanije gucungurwa n’amaraso ya yesu nongeye kubasuhuza mu izina ry’uwatubambiwe ku musaraba akaba impongano y’ibyaha byacu akitwa ikivume kubwacu kgo twe abatari

Elements needed for taking good decision…

This is a good opportunity given by our Almighty God to hear what help us in this journey we have already started, We are going to talk about decision but focusing on This Topic:  

muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake.

Yesu ashimwe!Ubuntu bw’Imana n’amahoro itanga bibe mumitima yanyu iteka bityo umucyo usimbure umwijima ;Ibyishimo nabyo bisimbure umubabaro   iteka ryose Amen.Uko iminsi igenda isimburana tugenda tubona ibimenyetso byerekana ko turi muminsi y’imperuka. Ikibabaje ni kimwe ni uko abantu bo batabyitaho nagato.iyo

Ibimenyetso bine bizagaragaza ko watewe na satani.

  Hariho ibimenyetso byinshi byerekana ko umuntu yatewe na satani ariko hano turaganira kubimenyetso bine byibanze bigomba kukumenyesha ko watewe n’imyuka mibi ya Satani n’uburyo ugomba kurwana iyo ntambara mugihe umwanzi Satani aguteye.  

Yesu Kristo ni umuzabibu natwe turi amashami.

Ndabasuhuje mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo nti mugire amahoro kandi nongera kubifuriza kugirirwa neza n’Imana,Nitwa Innocent NDIKUBWIMANA, Nejejwe n’Imana impaye uyu mwanya ngo nanjye tuganire kuri Yesu kristo Umwana w’Imana ariko cyane cyane twibande ku insanganyamatsiko ivuga ngo :

Kwenda umutsima mu ijoro wagambaniwemo

IBYO WASIZE UTARIMBUYE BIZAKUBERA UMUTEGO IMBERE

IAbakorinto11:23;Nuko icyo nahawe n’umwami kumenya nicyo nabahaye namwe,yuko umwami yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima. Nifuje kubasangiza iri jambo mwese bakristo mukunda uru rubuga, ryo kwenda(gufata)umutsima mu ijoro satani yakugambaniyemo kdi impamvu yakagambane iruta akagambane ubwako. Ubusanzwe amajoro agenda agira ireme