Category Archives: Inyigisho

Kwizera kurenga ibigaragara kukagera kubitagaragara by Ev. HABIMANA J Baptiste

Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby’ukuri. Icyatumye aba kera bahamywa neza, ni uko bari bagufite.

niyihe mpamvu Yesu yitwa Kristo?

  “Mu ijuru icyubahiro kibe icy’Imana, No mu isi amahoro abe mu bo yishimira.” (Luka 2:14) Abami bo mu isi bateje urugamba, N’abakuru bateraniye hamwe, Kurwanya Uwiteka n’Uwo yasize.’ (Ibyakozwe 4:26)   Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, Ni cyo cyatumye

Umujura uruta abandi bajura by EV. GAHAMANYI Jean Baptiste

Kandi mumenye ibi yuko nyir’inzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa.Namwe muhore mwiteguye, kuko Umwana w’umuntu azaza mu gihe mudatekereza.” LUKA12:39-40.

Tugume mumucyo by Ev Alex Ndayisenga

  “Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b’umucyo.” Yesu amaze kuvuga atyo aragenda, arabihisha.” (Yohana 12:36) Yesu ashimwe Benedata kandi ahimbazwe cyane, Ijambo ry’ Imana riravuze ngo mwizere Umucyo mugifite umucyo, Nibyo birakwiriye, ark umucyo ninde? 👉 ”

Dore uburyo bwagukundisha gusenga mu gihe utabikunda

“Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu.”(1Abatesalonike 5:16-18) Ijambo ry’ Imana ridusaba gusenga ubudasiba. Bivuzeko dukwiye gusenga tudahagarara. Ibi bishobora kumvikana nk’ibidashoboka ndetse abenshi bakumva batabihaye agaciro, ariko ukuri ni

Niki Imana iba ishaka kuvuga iyo ivuze ngo “Ntimukore ku bo nasīze”?

“Ntimukore ku bo nasīze, Ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye.”(Zaburi105:5) Birashobokako uyu murongo wo muri bibiliya ushobora gukoreshwa nabi, ukaba Wagusha benshi bakava mubyizerwa.Birababaje kumva abantu benshi bakoresha nabi uyu murongo ari abavugabutumwa. Kuko batekerezako bibafasha gukomera kandi inyigisho zabo ntizivuguruzwe. Mu

Impamvu nyamukuru y’Imibereho y’Umukristo

  …mubanze mushake ubwami bw’Imana no gukiranuka kwayo, ni bwo ibyo byose muzabyongerwa. (Matayo 6:33) Ntabwo Gushaka ubwami bw’Imana bivugwa aha ari ukubanza kujya murusengero bakagusengera ukakira Yesu, ubundi ukabatizwa ukitabira amateraniro, ugasenga, Icyacumi ukaba umukristo nkuko tubyita hoya.

Kwibagirwa bigereranywa no gupfa by pastor Zigirinshuti Michel

Wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa ibyo amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyeshe abana bawe n’abazukuru bawe.

Byinshi utari uzi ku munsi wa Pantekote abakirisitu bose bizihiza buri mwaka ku isi

Abakirisito bo mu bihugu bitandukanye ku isi baritegura kwizihiza Pantekote . Mu by’ukuri iyo urebye neza usanga bamwe bawizihiza mu rwego rw’umuhango ( Liturgy ) kuko baba batazi neza imikorere ya Mwuka wera.

Ninde ukwiye gushima Imana? Ev. NSHIMIYIMANA Jean F Regis

Muyishimire iby’imbaraga yakoze, Muyishime nk’uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Zaburi150:2 Kandi nimutambira Uwiteka igitambo cy’ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Abalewi22:29,

Kumenya gusenga (kuramya) Imana neza Ev.NZITAKERA Augustin

Yesu aramusubiza ati“Mugore, nyizera. Igihe kizaza, ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi,

Gira Icyitegererezo by Ev. Alpha Jibu Buntu

Emera ufatire urugero nkubakubanjirije gukizwa ujye ukomeza icyitegererezo cy’amagambo mazima wanyumvanye ugikomeresha kwizera n’urukundo ruboneka muri kristo Yesu (2Timoteyo 1:13)

Ese birakwiye ko umukristo ashidikanya kuri bimwe mu bice byo muri bibiliya?

Muri iki gihe, abakristo benshi bashidikanya ku bintu byinshi, ndetse ugasanga hari ibice bimwe na bimwe bya bibiliya bashidikanyaho bigatuma bacogora mu kwizera. Abakristo nyakuri bakurikira Kristo. Bitondera ijambo rye, bakaryishimira kandi bakaryubaha. Bisanisha na Kristo ntibashaka kuba abanyedini bakurikiye

Hinduka Ubugingo buzima by Ev Alpha Jibu Buntu

Imuhumekera mu mazuru umwuka w’ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima (Itangiriro 2:7) Imana irema ijya kukurema yakuremye igufiteho umugambi muremure kandi mwiza, yakuremye izi ko ugomba kubaha, izi neza ko ugomba mbere nambere kuvuka, ugakura uba mubuzima runaka ukarinda ugera aho

Impamvu 3 zikwiye gutuma uhora ushima Imana no mugihe cy’ingorane

Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu.”(1 Abatesalonike5:16-18) Bibiliya itubwirako dukwiriye kuba abantu bahora bashima Imana muri buri kintu cyose duhura nacyo. Abenshi muri twe bagerageza kubikora ariko bikabananira kuko

Imigisha yacu Iva mukugenda nkuko Imana ishaka by Ev. Jibu Alpha Buntu

Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y’ababi, Ntahagarare mu nzira y’abanyabyaha, Ntiyicarane n’abakobanyi Ahubwo amategeko y’Uwiteka ni yo yishimira, Kandi amategeko ye ni yo yibwira ku manywa na nijoro Uwo azahwana n’igiti cyatewe hafi y’umugezi, Cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo

Kwizera by Pst Zigirinshuti Michel (Icyumweru cy’aba finaliste)

  Ni cyo gituma mwishima, nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n’ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi (kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro), kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk’ukuri, amaherezo

Mwam’ utuvubir’ imvura,

Mwam’ utuvubir’ imvura, Nkuko wasezeranye Twumva twumye mu mitima: Uduhembuz’ imvura

Mu ntambara zitandukanye Imana irwanirira abantu bayo

Ntushobora kuzamuka umusozi uteye intambwe imwe gusa, icyakora ushobora kuwuterera buhoro buhoro, utera intambwe imwe imwe. Ibyo ninako bimeze kubibazo uhanganye nabyo niyo byaba bingana n’umusozi. twabashije gushaka amakuru kuri bamwe mu bantu bibiliya ivuga bifuje gupfa nyamara hamwe n’uko

Byinshi ku bagabo babiri bajyaga Emawusi bagendanye na Yesu bataramumenya

Luka 24 hatubwira inkuru y’ukuntu Umwami Yesu yagendanye n’abantu babiri ariko ntibamumenya. Luka 24:13-34 tuhasanga abantu babiri mubari baramukurikiye bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi. Abo bagabo bagendaga bavuga uburyo Mariya Magadalene, n’abandi bagore bababwiye uburyo basanze imva ya Yesu irangaye.Muri

-->