DORE UBURYO BWIZA BWOGUTANDUKANA N’IBYAHA BURUNDU BY Ev. ICYITEGETSE Elisse

Tugiye kuganira uko umuntu ya kwihana nyako bitandukanye nkuko abantu baribasazwe babikoramo rimwe na rimwe ugasanga atari byo. Muburyo byicamake kandi bwagutse neza, Ese niki Bibiliya ibivugaho?

Nubwo nabateje agahinda rwa rwandiko sinicuza. Kandi nubwo nicuzaga, mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda (nubwo kari ak’umwanya muto gusa kagashira), none ndishimye. Icyakora sinishimishijwe n’uko mwagize agahinda, ahubwo ni uko ako gahinda kabateye kwihana,kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw’Imana ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Agahinda ko mu buryo bw’Imana gatera kwihana kuticuzwa, na ko kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw’isi gatera urupfu. (2 ABAKORINTO 7.8-10)

Kwihana niki?

Kwihana nuguhindura icyerekezo umutima n’ubwenge byakoreragamo. kwihana nugukata,kuzinukwa burundu,kwanga byimazeyo ibikorwa byose umuntu yakoraga bibi. Igikorwa cyoguhindukira: nigikorwa giterwa n’agahinda gaturuka Kw’Ijambo ry’Imana.  kuko niryo rishobora kurondora umuntu, rikamwemeza iby’ibyaha byose yakose. Maze kubera Imbaraga z’Ijambo rimaze kumugeramo rikamwereka ingaruka z’ibyaha bye nyuma y’urubanza. Iyo umuntu atamenye neza inkomoko yako gahinda kamurangira inzira nziza yo kugakiriramo. Iyo nzira nukwakira Yesu Kristo nk’Umwami n’umukiza witanze rimwe k’umusaraba, iyo umaze kumwakira uhabwa imbabazi ukabana nawe,ugahora  mu mahoro Yesu aha abantu be.

Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w’Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. ( 2 Timoteyo 3.16-17)

Kwihana si umuhango uhoraho. utangira gahunda zacu zose, iyo bikozwe ntagahinda ko mu mutima ko muburyo buturutse ku Imana, ndetse nicyo gituma umuntu yihana amasaha , iminsi n’ imyaka nyamara Imana ntimushime  kandi na ntabashye kunesha icyaha  nuko ibyo yise kwihana bitaturutse kugahinda ahubwo yabikoreye akamenyero.

Hari ibintu twafashe nkaho biba muri Bibiliya nyamara ataribyo, ngo satani amenya aho ducumurira ntamenye aho twihanira, none niki kitubuza kwihana turi munzu y’Imana, cyangwa ninde utera abajura kwibira murusengero? Hose arahamenya rwose ntiwishuke, ibi bituma rimwe na rimwe  duhemuka ntidusabe imbabazi tukibwirako twakiwe imbabazi kandi atariko biri. Ndore ibintu byiza kuruta ibindi mu gihe ugiye kwihana.

Warukwiriye kubanza kwikiranura namugenzi wawe, nibwo wagira amahoro yukuri kandi niko gukiranuka. Niba hari icyo upfa na mwese so mbere y’uko uvugako ugiye kwihana banza umushake maze umubwi uko wamukoshereje musabane imbabazi maze ubone uko ukiranuka naso wo mu ijuru.

Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y’igicaniro ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke uture ituro ryawe. “Wikiranure vuba n’ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza, umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y’imbohe.  Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose, keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe.(MATAYO 5.23-26)

Kwatura no kwihana

Ibi n’ibintu bibiri bijyana, kwatura nigikorwa cyo gukoza isoni, gusebya imbaraga mbi zikubamo kugirango uzineshe. Ibi rero nubireba muzindi ndimi bisobanura ngo mwaturirane kugirango mukire, mwomoke. Guterero, niba wabye,wagize ibiganiro bibi, usebanya, ishyari, umujinya, wasambanye, Bibiliya ivugako warukwiriye, kwegera umwe muri benedata, batagitwarwa nizombaraga, ukamubwira uko byagenze, byose nyuma akakugira inama zuko wakwitwara kungirango utazongera kugwa mucyaha ukundi. Hanyuma agasenga agusabira imbara zo kubishyira mu bikorwa.

Kuberako rero rimwe tutigeze duha umwanya iki kintu byateye benshi kwatura babifata nkigikorwa cyo kwikoza isoni no kwimenera amabanga, nyamara nuko wabwiye utaranesha, maze aho kukugira Inama arakoshya. Ndakwingingira ngo uhereye uyu munsi wihane kuko ntutabikora ntamugabane uzigira ubona mu Bwami bw’Imana.

Ikindi navuga nuko ibi byose kubikora bitagira icyo bimara iyo hatarimo igikorwa n’ishyaka byo guhinduka bivuze ko guhinduka niwo musaruro wanyuma w’ibintu byose birebana no kwihana. Imana yera itugirere imbabazi kandi Imana ibahe umugisha n’amahoro.

Imana ibahe umugisha

Umwanditsi: Isaie UWAMBAJIMANA

-->